Omverden

Beboerklagenævn og boligret

Spørgsmål

Kan den person der klages over, få oplyst hvem der har klaget? Og kan klager forlange anonymitet i forhold til den der klages over?

Svar

Der er ingen faste retningslinjer for hvordan klagesager skal behandles internt i boligorganisationen. Mange boligorganisationer opretholder anonymitet i deres sagsbehandling.

Boligorganisationen bør udarbejde en forretningsgang for behandling af beboerklager, og i denne beskrivelse må det fremgå, i hvilket omfang der vil være anonymitet i sagsbehandlingen.

 

Der er principielt intet i vejen for, at en påmindelse om at bringe et forhold til ophør beskrives generelt med anførelse af, at der er modtaget klager over eksempelvis støjende adfærd.

Hvis lejeren imidlertid gør indsigelse om, at han ikke har støjet, vil det være nødvendigt at kunne få en nærmere forklaring fra den eller de, der har klaget, hvorved det i den situation ikke er muligt at opretholde anonymiteten.

 

I de tilfælde hvor en sag indbringes for beboerklagenævnet, kan der dog ikke gøres krav på anonymitet. Alle de dokumenter, der sendes til kommunen i en klagesag ved beboerklagenævnet, vil være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, og der kan kræves aktindsigt.

Spørgsmål

Er boligforeningerne omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven?

Svar

Boligorganisationer er ikke omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, men er underlagt tilsyn fra kommunerne.

Spørgsmål

Er der en frist for indgivelse af klage til beboerklagenævnet i forbindelse med tvist i forbindelse med fraflytningsopgøret? Er det for sent at indgive en klage hvis sagen ligger ca.1 år tilbage?

Har den dom der er nævnt i bladet Boligen nr.2, fra 2005, hvor nikotinfarvede vægge ikke var at anse som mislighold, dannet præcedens?

Svar

Der er ikke fastsat nogen frist for beboerklagenævnets behandling af tvister om fraflytningsopgøret. Hvor lejemålet er istandsat vil nævnet dog ofte være nødsaget til at afvise sagen og henvise til domstolene, idet en sådan sag ofte vil kræve en bevisførelse der ikke kan finde sted for nævnet. Rygning vil som udgangspunkt være normal brug af det lejede, og kan som udgangspunkt ikke begrunde krav om istandsættelse med henvisning til, at der foreligger misligholdelse. Vurderingen skal dog altid foretages konkret fra sag til sag.

Spørgsmål

Hvem skal betale advokatens honorar i følgende tilfælde:

 

  • En lejer overholder ikke sin vedligeholdelsespligt i forhold til klipning af hæk og renholdelse af fortov. Boligforeningen skriver flere påmindelser, men beder til sidst en advokat om at forfatte et brev. Herefter får lejeren sagen bragt i orden.
  • Samme tilfælde som ovennævnte, men lejeren bringer ikke sagen i orden. En advokat indbringer sagen for beboerklagenævnet.
  • En advokat har på boligforeningens vegne opsagt et lejemål på grund af beboerens utilstedelige adfærd(larm, støj, trusler, hensynsløs knallertkørsel etc.).
Svar

For at kunne kræve advokatens honorar betalt af lejeren kræves det, at lejeren er blevet pålagt at betale omkostningerne i kraft af lovhjemmel eller afgørelse herom. I de under punkt 1-3 beskrevne situationer er disse betingelser ikke opfyldt, og det er derfor afdelingen der må afholde advokatudgifterne.

Spørgsmål

Kan du oplyse mig om, hvorvidt der indenfor organisationen findes nogen anvisninger på håndtering af klager. Hvordan bør henholdsvis mundtlige / anonyme / skriftlige klager – håndteres – og af hvem i organisationen?

Svar

Der er ingen faste procedurer beskrevet hverken i lovgivning eller i mere officielle vejledninger. Det er op til den enkelte boligorganisation selv at formulere sin praksis på området.

BL anbefaler at det i princippet er boligorganisationens administration, som håndterer klager, og at administrationen som et led i undersøgelsen af en klages berettigelse kan forhøre sig hos afdelingsbestyrelsen (hvis det er en klage som handler om andre lejere o.l.)

 

Anonyme klager bør man ikke tage alvorligt, medmindre der er tale om særligt alvorlige forhold, og man har en formodning om at klagen kan være berettiget.

Spørgsmål

Vi er usikre på hvilke dokumenter som en evt. retssag vil godkende som gyldige dokument.

Vi godtager pt. stort set alle dokumenter (opsigelse, fremlejekontrakter osv.) som er underskrevet, scannet, og sendt på mail. Vi er dog i tvivl om vi også kan godkende lejekontrakter såfremt de er underskrevet, scannet og sendt på mail til os.

Svar

Jeg har vendt din henvendelse med en kollega og vi kan ikke se at det i forbindelse med en retssag skulle volde vanskeligheder.

Skal dog oplyse, at der mig bekendt ikke er nogle domstolsafgørelser herom, så har ikke kunnet finde bekræftelse i retspraksis.

Spørgsmål

Jeg har vedhæftet en klagesag, hvori det fremgår at det er en politisag,

Der er vold indblandet, men fra en beboers søn, som ikke har noget med lejemålet at gøre.

Kan vi gøre noget i sådan en sag?

Eller skal man afvise den pga. det er en voldsag imellem to parter.

Vi er efterhånden begyndt at have flere af disse sager, og plejer normalvis at afvise dem, da det er en politisag. Men vi ved at en af vores konkurrenter sender dem direkte til advokat, og prøver at få en udsættelse i gang.

Svar

I den almene lejelov er opremset en lang række tilfælde, hvor boligorganisationen kan "pålægge retsfølger" i forhold til en lejer.

Det fremgår helt konkret, at:

 

§ 81, Stk. 3. Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede.

 

Om det er lejeren selv, dennes søn eller andre gæster, der er skadevolderen, er altså uden betydning - lejeren er ansvarlig.

Licitation

Spørgsmål

Kan en licitation annulleres med begrundelse, at der er for få bydende? Eksempelvis hvis der kun er fremkommet ét tilbud.

 

Hvor lang tid skal der i givet fald gå inden samme arbejde kan udbydes igen?

Svar

Annullering af licitation kan kun ske såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor. De hensyn der ligger bag tilbudsloven er et ønske om at skabe størst mulig konkurrence, hvorfor det i en situation, hvor der kun er fremkommet et tilbud, er berettiget at annullere licitationen.

 

Ny licitation kan gennemføres med det samme, og uden at afvente et bestemt antal dage efter den første licitation.

 

Vær opmærksom på at den bydende skal have skriftlig underretning om, at licitationen annulleres, og at dette sker som følge af at der kun er fremkommet et tilbud.

 

Det skal desuden fremgå af udbudsmaterialet, om der konkurreres på laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud. I sidstnævnte situation skal endvidere angives hvilke tildelingskriterier, der vil blive lagt til grund for udvælgelsen.

Spørgsmål

Tilbudsloven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller projektering og udførelse/totalentreprise af offentlige bygge- og anlægsopgaver, som er omfattet af lov nr. 338 af 18/05/2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og for tildeling af ordren. Fra 1.juli 2007 gælder loven også for annoncering af vare- og tjenesteydelseskontrakter.

 

Gælder denne lov for boligorganisationer?

Svar

Almene boligorganisationer betragtes som offentligretlige organer i denne relation, og er dermed underlagt reglerne i tilbudsloven, herunder de pr. 1./7. 2007 gældende regler om annonceringspligt.

 

Ansøgning om tilskud fra fond

Spørgsmål

Vi er en afdeling, der har en forholdsvis høj husleje og alligevel et meget skrabet budget, da afdelingen betaler af på meget dyre lån, som ligger 20-25 år tilbage. Afdelingsbestyrelsen vil rigtig gerne lave nye udearealer for noget mere end det der er råd til at budgettere. Vi overvejer derfor, at søge fonde hertil, men vil gerne høre om der er nogle alment gældende regler herfor i almen boligbyggerier?

Svar

Det er tilladt at ansøge fonde m.v. om tilskud til særlige opgaver.

Indskudslån fra kommunen til fremlejetager

Spørgsmål

Jeg har fået at vide, at kommunen kan hjælpe med indskuddet til en lejelejlighed. Gælder dette også fremleje?

Svar

Så vidt jeg er bekendt, er det kun i forbindelse med bofællesskaber, der kan ydes indskudslån til fremlejetager.

 

Jeg foreslår, at du kontakter kommunen for nærmere oplysning om mulighederne for indskudslån i det konkrete tilfælde. 

Søger du bolig? - Klik her